اعضای گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

انتشار محتوا: ۱۱ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۸:۳۲ قبل از ظهر

 

تصویر

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

رزومه

 

 

دکتر طاهره بلوچی

 

 

رزومه

 

 

دکتر جواد باذلی

 

 

رزومه 

 

 

محمد قادری

 

 

رزومه

 

 

سعید خیاط کاخکی

 

 

 رزومه

 

 

محمد شمسی

 

 

رزومه

 

 

محمد حسین اسماعیل زاده

 

 

 رزومه 

 

 

 

 

 

حمید جوادی

 

 

رزومه

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس