اعضای گروه آموزشی سلامت سالمندی

انتشار محتوا: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۲:۳۰ بعد از ظهر

 

 تصویر   نام و نام خانوادگی  رزومه
دکتر لیلا صادق مقدم

Google Scholar -Scopus 

دکتر حسین عجم

Google Scholar- Scopus 

  مجید دانشفر                            
  سعید خیاط کاخکی                            
متینه خوشخو

Google Scholar-Scopus .

 

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس