برنامه کارآموزی نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401

انتشار محتوا: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۱:۰۹ بعد از ظهر
كارآموزي بهداشت مادران و نوزادان-ترم 5 کارشناسی پرستاري
كارآموزي در عرصه بهداشت مادران و نوزادان دانشجويان ترم 7 کارشناسی پرستاري
برنامه كارآموزي مديريت پرستاري ترم 8 كارشناسي نيمسال دوم1402-1401
كارآموزي دانشجويان ارشد
برنامه كارورزي در عرصه ويژه دانشجويان ترم 5 پرستاري - دو گروه - نيمسال دوم 1402-1401 (1)
برنامه كارورزي در عرصه ويژه دانشجويان ترم 8 پرستاري - دو گروه- نيمسال دوم 1402-1401 (2)
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس