آیین نامه های آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی

انتشار محتوا: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۸:۲۲ قبل از ظهر
برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته پرستاری
برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
برنامه آموزشی دوره کاردانی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
آیین نامه دانشجویان استعداد درخشان
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس