آیین نامه ها

انتشار محتوا: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۸:۵۷ قبل از ظهر
آیین نامه دانشجویان استعداد درخشان
آیین نامه جشنواره ایده
آیین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکی کشور
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس