رسالت و اهداف رشته آموزشی سلامت سالمندی

انتشار محتوا: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۰۸:۰۴ بعد از ظهر

انشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشکده پرستاری

 

 

گروه آموزشی سلامت سالمندی

برنامه راهبردی رشته سلامت سالمندی

 

رسالت (مأموریت):

گروه پرستاری و سلامت سالمندان مصمم است که به تربیت نیروی انسانی متخصص و دانش آموخته و کارآمد در حوزه مراقبت جامع سالمندان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی، اقتصادی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز جامعه در جهت ارتقای کیفیت خدمات و سلامت سالمندان بپردازد که توانمندی ارائه خدمات کارشناسی مؤثر و مفید را به سالمندان در جامعه را دارا باشد.

چشم انداز:

گروه پرستاری و سلامت سالمندان و روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد مصمم است تا در ۱۰ سال آینده با بکارگیری روش­های نوین آموزشی به ارائه آموزش های تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد سلامت سالمندان پیشرو در تربیت نیروی انسانی فرهیخته و کارآمد در حوزه سلامت سالمندان در کشور باشد.

از نیروهای متخصص و در تربیت کیفی دانش آموختگان رشته های مرتبط سرآمد بوده و بخش عظیمی از نیروهای متخصص مورد نیاز کشور را حوزه ارائه خدمات، برنامه­ریزی و مراقبت­های سالمندی تأمین نماید.

ارزش های حاکم بر گروه:

v پایبندی به اصول دینی، اخلاقی و ارزش های فرهنگی جامعه

v رعایت اصول دینی، اخلاقی، ارزش های فرهنگی جامعه در ارائه خدمات و مراقبت به سالمندان

v احترام به شأن، سلامت شخصیت و توانمندی سالمندی

v رعایت حق تصمیم گیری، درمان و مراقبت به سالمند و خانواده او

v دانش، مهارت مورد نیاز برای مراقبت از خود و سالمند

v اجتناب از تبعیض قومی، سنی در برخورد و ارائه مراقبت

v رعایت انصاف و عدالت در برخورد و ارائه مراقبت

v احترام به آزادی های فردی سالمندان در برخورد و ارائه مراقبت

v توجه به مشارکت سالمندان در فعالیت های اجتماعی

 

 

 

 

 

     SI۱ - نیروی انسانی متخصص

*      اهداف:

-        SI۱G۱ – جذب هیئت علمی متخصص

-     SI۱G۲ – حمایت از اعضاء هیأت علمی شاغل

     SI۲ – فضای فیزیکی و مراکز حمایتی مراقبتی

*      اهداف:

-        SI۲G۱ –  توسعه فضای فیزیکی گروه

-        SI۲G۲ – درخواست و تأمین فضای فیزیکی جهت فعالیت در بیمارستان

-     SI۲G۳ – توسعه و تعامل با سازمانهای دخیل در تأسیس مراکز مراقبت سالمندی

     SI۳ نقش و توانمندی های دانشجویان

*      اهداف:

-        SI۳G۱  بکارگیری دانشجویان در آموزش به دانشجویان مقطع کارشناسی

-        SI۳G۲  مشارکت دادن دانشجویان در فرم های تحقیقاتی

-        SI۳G۳  مشارکت دادن دانشجویان به تصمیمات گروه

-        SI۳G۴  ارتقاء سطح حضور دانشجویان در دانشگاه

     SI۴ روش های نوین تدریس

*      اهداف

-        SI۴G۱   توسعه توانمندی اعضای گروه در فنون تدریس

-        SI۴G۲  بکارگیری روش های نوین تدریس در آموزش

     SI۵   برنامه ریزی

*         اهداف:

-        SI۵G۱  تدوین برنامه عملیاتی کرونا

-        SI۵G۲  تدوین برنامه پایش گروه

     SI۶ –  سالمندی جمعیت

*      اهداف:

-     SI۶G۱  پایه گذار آموزش مراقبت ها بر مبنای سالمندی جمعیت

-     SI۶G۲  ارتقاء توان اعضاء گروه و دانشجویان در برنامه ریزی برای سالمندی

-     SI۶G۳  یقین و پایه گذاری موضوعات، تحقیقات سالمندی جهت اعضاء گروه و دانشجویان.

     SI۷  فرهنگ سازی سالمندی

*      اهداف

-        SI۷G۱  تلاش در جهت تغییر نگرش جامعه سالمندی

-     SI۷G۲  تلاش در جهت تغییر نگرش مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران نسبت سالمندی

-     SI۷G۳  تلاش در جهت تغییر نگرش خود سالمندان نسبت به سالمندان

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس