شرح وظایف معاون آموزشی

انتشار محتوا: ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۱:۳۲ بعد از ظهر

وظايف معاون آموزشي دانشكده

  1. نظارت بر حسن اجراي كليه مقررات و فرآيندهاي آموزشي  منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي اجرايي بالادستي
  2. نظارت بر عملكرد اداره آموزش، مديريت تحصيلات تكميلي و دفتر توسعه آموزش
  3. نظارت بر فعاليتهاي آموزشي گروه هاي آموزشي و اعضاي هيات علمي دانشكده
  4. اداره جلسات شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده
  5. شركت در جلسات شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه و ارائه نظرات دانشكده در آن
  6. تدوين برنامه عملياتي دانشكده در حوزه آموزش با كمك گروه هاي آموزشي، اداره آموزش، مديريت تحصيلات تكميلي و دفتر توسعه آموزش
  7. بررسي و امضاي نامه هاي تهيه شده در اداره آموزش، مديريت تحصيلات تكميلي و دفتر توسعه آموزش.
  8. تهيه و ارجاع نامه ها و درخواستها به رياست دانشكده جهت امضا
  9. پيگيري درخواستهاي جذب عضو هيات علمي گروه هاي آموزشي منطبق بر سياستهاي دانشگاه
  10. بررسي درخواستهاي نقل و انتقالات دانشجويان و ارجاع به كميسيون نقل و انتقالات جهت اخذ تصميم
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس