شرح وظایف معاون پژوهشی

انتشار محتوا: ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۶:۱۱ بعد از ظهر

وظايف معاون پژوهشي دانشكده

v     بررسي و تعيين نيازها و زيرساخت هاي لازم در حوزه ي پژوهشي و ايجاد محيطي مناسب براي ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي و فناوري و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشكده

v     بررسي دوره اي عملكرد پژوهشي اعضاي محترم هيئت علمي و گروه هاي آموزشي دانشكده، كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده، مراكز تحقيقات دانشكده ، كتابخانه دانشكده و دفتر مجله دانشكده

v     اداره جلسات شوراي پژوهشي دانشكده

v     شركت در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه و ارائه نظرات دانشكده در آن

v     ارزشيابي طرح­هاي تحقيقاتي و مساعدت در اجراي آن­ها

v     همكاري در خصوص اجراي پايان نامه ها

v     برگزاري كارگاههاي پژوهشي با هماهنگي قبلي با معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه

v     گرنت هاي پژوهشي: پيگيري دريافت گرنت هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشكده براساس ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه

v     تشكيل شوراي ارتباط با صنعت و فناوري

v     تصويب برنامه ها و طرح هاي پژوهشي مطابق آيين نامه ها و ضوابط مربوط

v     تعيين الويت هاي پژوهشي دانشكده با همكاري گروه هاي آموزشي

v     ارزشيابي فعاليتهاي پزوهشي اعضاي هيئت علمي و ساير واحدهاي مرتبط

v     برنامه‌ريزي جهت توسعه پژوهش در راستاي برنامه‌هاي استراتژيك دانشگاه

v      بررسي واحد پژوهشي اعضاي هيأت علمي و پايش آن در هر ترم

v     معرفي پايان نامه ها و طرحهاي پژوهشي با قابليت تبديل به محصول و نيز دستاوردهاي فناورانه دانشكده به مديريت فناوري دانشگاه

v     معرفي اعضاي هيات علمي، پژوهشگران و دانشجويان توانمند يا مستعد براي ارائه محصولات دانش بنيان به مديريت فناوري دانشگاه

v      بررسي و تاييد آمار و اطلاعات تهيه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذي‌ربط

v     بررسي و تدوين آيين نامه هاي پژوهشي دانشكده بر اساس آيين نامه هاي مركزي دانشگاه

v     خدمات مشاوره اي

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس