شرح وظایف کمیته تحقیقات دانشجویی

انتشار محتوا: ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۸:۲۶ بعد از ظهر

وظایف:
۱. صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
۲. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
۳. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
۴. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی  کمیته
۵. پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل دانشگاه
۶.گزارش عملکرد کمیته به کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس