شرح وظایف کارشناس پژوهشی و آموزشی

انتشار محتوا: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۵:۲۹ بعد از ظهر

کارشناس معاونت پژوهشی

ردیف

وظایف

1

مسئول سامانه پژهشیار دانشکده

2

خدمات مشاوره ای به دانشجویان کارشناسی ارشد

3

دبیر اجرایی ژورنال کلاب ها و کارگاه های دانشکده (آموزشی و پژوهشی)

4

هماهنگی تشکیل شورای پژوهشی

5

همکاری در بررسی دوره ای عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی

6

پیگری طرح­های تحقیقاتی دانشکده

7

همکاری و برنامه ریزی جهت توسعه پژوهش

8

تهیه آمار و اطلاعت حوزه پژوهش

9

تایپ صورت جلسات انجام شده

10

چک و به روز رسانی سایت دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس آموزشی گروه سلامت سالمندی

ردیف

وظایف

1

هماهنگی جلسات گروه

2

هماهنگی، پیگیری و برنامه ریزی کارآموزی های گروه

3

صدور ابلاغ های گروه در هر نیم سال

4

تایپ صورت جلسات انجام شده

5

چک و به روز رسانی سایت دانشکده

6

پیگیری مسائل مربوط به دانشجویان گروه

7

هماهنگی و پیگیری جلسات خارج از دانشکده گروه

8

مربی کارآموزیی مربوط به سالمندی

9

کارشناس ارزیابی درونی و بیرونی گروه

10

هماهنگی، پیگیری و برنامه ریزی جلسات دفاع عنوان پایان نامه دانشجویان گروه

11

اطلاع رسانی به دانشجویان

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس