برنامه زمانی برگزاری جلسات شورای آموزشی

انتشار محتوا: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۸:۴۰ بعد از ظهر

ردیف

روز

تاریخ

مکان

ساعت

1

یکشنبه

27/01/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

2

یکشنبه

31/02/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

3

یکشنبه

28/03/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

4

یکشنبه

25/04/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

5

یکشنبه

29/05/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

6

یکشنبه

26/06/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

7

یکشنبه

30/07/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

8

یکشنبه

28/08/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

9

دوشنبه

27/09/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

10

یکشنبه

24/10/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

11

یکشنبه

29/11/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

12

یکشنبه

20/12/1402

سالن رازی دانشکده

8-10

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس