برنامه زمانی برگزاری جلسات شورای پژوهشی

انتشار محتوا: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۴۱:۵۴ بعد از ظهر

ردیف

روز

تاریخ

مکان

ساعت

1

چهارشنبه

30/01/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

2

چهارشنبه

27/02/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

3

چهارشنبه

31/03/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

4

چهارشنبه

28/04/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

5

چهارشنبه

25/05/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

6

چهارشنبه

29/06/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

7

چهارشنبه

26/07/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

8

چهارشنبه

24/08/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

9

چهارشنبه

29/09/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

10

چهارشنبه

27/10/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

11

چهارشنبه

25/11/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

12

چهارشنبه

23/12/1402

سالن رازی دانشکده

10-12

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس