گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۸:۵۰ بعد از ظهر

آزمون صلاحیت بالینی ساختارمند عینی (آسکی) دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور تعداد ۳۳ نفر دانشجو در محل مرکز آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه برگزار شد. این آزمون شامل ۱۶ ایستگاه بوده و کسانی هم که موفق به کسب نمره قبولی شوند، فارغ التحصیل شده و می توانند وارد بازار کار شوند.

گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس