برگزاري آزمون آسكي رشته كارشناسي ارشد سلامت سالمندي

انتشار محتوا: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۸:۱۸ قبل از ظهر
آزمون آسكي رشته  كارشناسي ارشد سلامت سالمندي روز دوشنبه مورخ 16 / 12 / 1402 در  محل مركز آزمون صلاحيت باليني برگزار گرديد.

آزمون آسكي رشته  كارشناسي ارشد سلامت سالمندي روز دوشنبه مورخ 16 / 12 / 1402 در  محل مركز آزمون صلاحيت باليني برگزار گرديد.

سركار خانم دكتر صادق مقدم مدير گروه پرستاري، سلامت سالمندي و روان پرستاري با اعلام اين خبر افزود آزمون ساختاريافته عيني صلاحيت باليني (آسكي) دانشجويان كارشناسي ارشد سلامت سالمندي (ورودي مهر ۱۴۰1) دانشگاه علوم پزشكي گناباد صبح روزچهارشنبه 16 اسفند ماه ۱۴۰2 در محل مركز آزمون صلاحيت باليني دانشگاه برگزار شد. اين آزمون داراي چهار ايستگاه بوده و دانشجويان پس از قبولي، وارد عرصه‌هاي آموزشي و خدمت رساني مرتبط مي‌شوند.

گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گزارش تصویری / آزمون آسکی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس