وظایف دبیر کمیته

انتشار محتوا: ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۶:۳۵ بعد از ظهر

وظایف دبیر:
۱. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
۲. اجرای مصوبات شورای مرکزی
۳. انتصاب مسئولین واحد های کمیته
۴. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق
۵. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی
۶. ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس