دانش آموختگان موفق پرستاری

انتشار محتوا: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۰:۱۷ قبل از ظهر

دانش آموختگان موفق پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

اعضای هیات علمی دانشگاه  علوم پزشکی گناباد

 1. مهدی مشکی (مقطع کارشناسی)                     عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 2. کوکب بصیری مقدم(مقطع کارشناسی)              رتبه 1 دکتری پرستاری سال 90 و عضو هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی گناباد                  
 3. حسین عجم(مقطع کارشناسی)                       عضو هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی گناباد                  
 4. مهدی بصیری مقدم(مقطع کاردانی)                  عضو هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی گناباد                  
 5. عباسعلی عباس نژاد (مقطع کاردانی)                 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 6. طاهره بلوچی(مقطع کارشناسی)                       عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 7. حسن ایرانی (مقطع کارشناسی)                       عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 8. مریم عشقی زاده(مقطع کارشناسی)                   عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 9. حبیب شارعی نیا (مقطع کارشناسی)                 رتبه دوم دکتری پرستاری سال 97 و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 10. بتول محمدیان(مقطع کارشناسی ارشد)               عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 11. سمانه نجفی(مقطع کارشناسی ارشد)                  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 12. علیرضا طلایی(مقطع کارشناسی ارشد)                عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 13. نجمه ابراهیمی (مقطع کارشناسی ارشد)              عضو هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی گناباد
 14. مهناز ابویسانی (مقطع کارشناسی ارشد)               عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 15. علیرضا نمایی قاسم نیا(مقطع کارشناسی)             عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 16. رضا نوری(مقطع کارشناسی ارشد)                      عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 17. الیاس حسین زاده(مقطع کارشناسی ارشد)            عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 18. امیررضا نصیرزاده(مقطع کارشناسی)                    عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 19. متینه خوشخو(مقطع کارشناسی ارشد)                 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 20. سعید خیاط(مقطع کارشناسی)                           عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 21. فاطمه حسینی مقدم (مقطع کارشناسی ارشد)        عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 22. فاطمه کاملی   (مقطع کارشناسی ارشد)                عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 23. فاطمه افشاری  (مقطع کارشناسی ارشد)               عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه ­های  علوم پزشکی و آزاد سراسر کشور

 1. محمد علی چراغی                                     عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2. احمد نصیری                                            دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 3. مهناز بهرامی                                            عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 4. علی فخر موحدی                                      عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 5. محمد اقبالی                                            عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 6. رسول رازنهان                                           عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 7. آرزو داوری نیا                                          عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 8. عاطفه دهنوعلیان                                      عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
 9. فاطمه بیابانی                                           عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 10. منصور سلطانی                                         عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
 11. مهری علویانی                                          عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 12. محمدرضا جانی                                        عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 13. محسن حسن پور                                      عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گناباد
 14. نادیا کلبادی نژاد                                       عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آزادشهر
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس