اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

انتشار محتوا: ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۴:۴۵ بعد از ظهر

 اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

رضا نوری

مربی

پرستاری/ سلامت جامعه

حبیب شارعی نیا

استادیار

پرستاری/داخلی- جراحی

نجمه ابراهیمی

مربی

پرستاری/ کودکان

معصومه امیری دلوئی

مربی

پرستاری/ سلامت جامعه

سمانه نجفی

مربی

پرستاری/داخلی- جراحی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس