معرفی مرکز و شرح وظایف

ایجاد شده در ۲۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۸:۴۹ قبل از ظهر

شرح وظایف

برنامه ریزی آموزشی                                                                                                                              

۱- همکاری با گروه های آموزشی و ارائه مشاوره در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل طرح دوره و طرح درس
۲. همکاری و برنامه ریزی در جهت اجرا و ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی در دانشکده
۳. همکاری فعال در جهت نیل به اهداف مندرج در استانداردهای کالبدی دانشکده ی پزشکی و استانداردهای ملی آموزش پزشکی
۴. توسعه ی تکنولوژی آموزشی در دانشکده ی پزشکی
۵. ترویج استفاده از فناوری های نوین آموزشی در دانشکده ی پزشکی
۶. ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی
یادگیری و اجرای روش های نوین آموزشی
۷. همکاری و برنامه ریزی در جهت توانمندی سازی اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی و مشارکت در انجام نیازسنجی اعضای هیأت علمی
۸. همکاری و برنامه ریزی در جهت توانمندسازی آموزشی فراگیران دانشکده ی پزشکی


ارزشیابی و پژوهش

۹. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی
۱۰. مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت بر ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی
۱۱. انجام ارزیابی آزمونها ، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروه ها و
EDC
۱۲. ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش


تعامل و ارتباطات

۱۳. همکاری و ارتباط موثر با مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی (
EDC) دانشگاه،
۱۴. همکاری با واحد توسعه ی آموزش بالینی (
EDU) مستقر در معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
۱۵. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط موثر با مدیران گروه های آموزشی.
۱۶. ارتباط موثر با انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ی پزشکی و استفاده از ظرفیت های انجمن های فوق در جهت بهبود فرآیندهای آموزشی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس