طرح درس نیم سال اول تحصیلی 1403-1402

انتشار محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۲:۴۱ بعد از ظهر
طرح درس اپيدميولوژي سالمندي
ارزيابي جامع سلامت سالمندان
بررسي وضعيت سلامت سالمند 1400-1
ساختارها_و_سيستمها
سالمندان 3
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس