طرح درس گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - نیم سال اول 1402-1401

انتشار محتوا: ۱۲ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۶:۱۲ بعد از ظهر

.

احیای قلبی ریوی پیشرفته
احياي قلبي-ريوي پایه
اورژانس های محیطی
تروما پیشرفته
شناخت بیماری ها
طرح درس اخلاق و مقررات حرفه اي
طرح درس آشنايي با سازمان هاي امدادي
طرح درس تروما1
طرح درس فوریت های داخلی 1 - تنفس
فوریت داخلی 1
کارآموزی بخش های داخلي و جراحي بیمارستان
کارآموزی در عرصه اورژانس های بیمارستاني داخلي و جراحي
کارآموزی در عرصه پایگاه های فوریت های پزشکی
کارآموزی در عرصه عملیات اورژانس
کارآموزی در عرصه فوریت های داخلي
گزارش نویسی و مستندساری در اورژانس
مدیریت سلامت در حوادث و بلایا
طرح درس آشنايي با ساختار و مقررات EMS
طرح درس ترياژ
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس